NOVINKY
 1. Országh cup 2022 je už vyžrebovaný
 2. V extralige U17 sme získali bronz!
 3. Juniori majú extraligový bronz!
 4. Prvá sezóna Pirátov je za nami
 5. Ponuka na náš klubový hokejbalový kemp
 6. Víťazstvo Pirátov U11 na President Cup 2022
 7. Országh cup predstavil Pirátov
 8. Antoška nešetril kritikou, Popradu by mohla facka pomôcť
 9. Fotogaléria účasti Pirátov na PRESIDENT CUP 2022 v kategórii U11

Kontakty

Marek Remža
Daniel Lipár

KONTAKTUJTE NÁS

  Demos

  Nav Mode

  Layout

  Boxed
  Wide

  Background Image

  Color Skin